Aktualne wydarzenia

Kultura w Zasięgu 2.0

Toruńska Orkiestra Symfoniczna bierze udział w projekcie pn. „Kultura w Zasięgu 2.0”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, a także zapewni ciągłość wsparcia dla sektora kultury Województwa Kujawko-Pomorskiego.

Priorytetowe założenia projektu osiągnięte zostaną dzięki szeregowi zadań obejmujących zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek kultury. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe działania polegające na:
• wyposażeniu partnerów projektu w sprzęt niezbędny do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych,
• wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
• szerokiej promocji wydarzeń kulturalnych, dzięki rozwojowi systemu elektronicznego plakatu,
• szkoleniach.
Digitalizacja przynosi wiele korzyści. Poza swego rodzaju kopią bezpieczeństwa, umożliwia upublicznienie zbiorów w postaci cyfrowej, jak też wykorzystanie ich do różnych celów np. promocyjnych, czy na potrzeby wirtualnego przewodnictwa.

 Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.