Konkurs Kompozytorski

I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski - Toruń 2013

 

Informacje wstępne

1. Organizatorami Konkursu Toruń 2013 jest Prezydent Miasta Torunia, Toruńska Orkiestra Symfoniczna oraz Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu;

2. Konkurs przeznaczony jest dla polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat;

3. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na skrzypce solo o charakterze wirtuozowskim, który byłby kompozycją obowiązkową pierwszego etapu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu;

4. Czas trwania utworu 8 - 10 minut;

5. Każdy kompozytor może nadesłać nie więcej niż jeden utwór;

6. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnie-niem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody

7. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda: 5000 złotych

• II nagroda: 3000 złotych

• III nagroda: 2000 złotych

8. Jury może zarządzić inny podział nagród;

Zgłaszanie utworów

9. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem zawierającą następujące informacje:

• imię i nazwisko kompozytora;

• datę i miejsce urodzenia;

• adres, telefon, e-mail;

• krótki życiorys artystyczny

• tytuł kompozycji;

• podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na nieodpłatną rejestrację, prezentację radiową i internetową oraz wykonanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec mojej kompozycji (tytuł utworu)”

10. Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Rynek Staromiejski 6

87-100 Toruń

z dopiskiem: I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Toruń – 2013

 

11. Termin nadsyłania partytur upływa 1 listopada 2013 (decyduje data stempla pocztowego);

12. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu nie będą rozpa-trywane;

Uwagi końcowe

13. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do wykonania nadesłanych utworów w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, w pierwszym etapie jako utwór obowiąz-kowy;

14. W skład Jury wejdą kompozytorzy i skrzypkowie z różnych ośrodków muzycznych;

15. Decyzje Jury są ostateczne;

16. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane;

17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 grudnia 2013 r. podczas uroczystego koncertu kończącego Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec oraz opublikowane na stronie internetowej Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec – Toruń 2013;

18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.