Wytyczne dla uczestników koncertów TOS w związku z trwającą pandemią COVID-19

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 21 czerwca 2020 r. wznowilismy realizację koncertów z udziałem publiczności.

Jednoczesnie zapewniamy, że Państwa bezpieczeństwo oraz naszych pracowników jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wdrożyliśmy niezbędne procedury sanitarne. Cieszymy się, że będziemy gościć Państwa u siebie po tak długiej przerwie. 
Życzymy miłego odbioru muzyki wykonanej na żywo!

 

Przedstawiamy poniżej informacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące uczestników koncertów TOS w związku z trawjącą pandemią COVID-19:

Aktualizacja 08.10.2020 r.

1)  Ograniczona liczba widzów

Udostępnienia widzom co czwarte miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie

2) Obowiązek zakrywania ust i nosa

Na terenie obiektu obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek w trakcie koncertu.

3) Dezynfekcja rąk

Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzystać z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.

4) Zachowanie dystansu społecznego

Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.

5) Podanie danych osobowych przy wejściu

Przed wejściem na koncert będą musieli Państwo wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia oraz podać swoje dane : imię, nazwisko, numer telefonu.

Treść oświadczenia dostępna jest również na stronie http://tos.art.pl/ w zakładce BILETY. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy okazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna, która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Państwa dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom porządkowym. Podane przez Państwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

6) Obsługa widza

Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na  miejsce z 30 minutowym wyprzedzeniem.

Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach – aby umożliwić bezdotykową obsługę. Pracownicy wyposażeni będą w odpowiednie środki ochrony tj. : maseczki, przyłbice, rękawiczki.

Należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności – możliwe będzie kierowanie Państwa do różnych wyjść znajdujących się w obiekcie.

W kasie może znajdować się tylko jedna osoba.

7) Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@tos.art.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

 

Biorąc udział w naszych wydarzeniach AKCEPTUJĄ Państwo nasz regulamin i wytyczne oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad.

Jednocześnie TOS zastrzega, iż w przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z wskazanych wytycznych, osoba niestosująca się do panującego reżimu sanitarnego, zostanie poproszona o opuszczenie Sali i nieuczestniczenie w wydarzeniu.