Bilety on - line

Bilety w sprzedaży internetowej są dostęne na stronie:

  https://biletytos.pl/

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

 

Regulamin sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną

 

Regulamin obowiązuje od 01.10.2019.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Dane kontaktowe: Toruńska Orkiestra Symfoniczna (zwana dalej w Regulaminie „TOS”), Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń,

tel./fax.: +48 56 622 88 05, e-mail: sekretariat@tos.art.pl.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) „wydarzeniu” - rozumie się przez to koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, w których uczestniczą słuchacze,

b) o stronie internetowej TOS, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.tos.art.pl,

c) o stronie internetowej poprzez którą następuje internetowa sprzedaż biletów, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www. biletytos.pl.

4. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 § 2

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

 

1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna oferuje sprzedaż biletów online.

2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Płatności za bilety obsługuje firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, za pośrednictwem sytemu internetowego Przelewy24.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Aby dokonać zakupu biletu online na wydarzenie należy:

  1. wypełnić formularz z danymi osobowymi (e-mail, imię i nazwisko, telefon, ewentualnie dane do fv)

  2. zaakceptować warunki regulaminu

  3. złożyć zamówienie online

  4. uiścić zapłatę za zamówienie przelewem

  5. wydrukować bilet otrzymany na wskazanym w formularzu adresie e-mail.

6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odnotowania przez TOS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.

7. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

8. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT przy zakupie online. Faktura VAT, w pliku pdf, zostanie wysłana Kupującemu na wskazany w formularzu e-mail.

 

§ 3

BILETY, RODZAJE BILETÓW

 

1. TOS prowadzi sprzedaż online biletów następujących rodzajów:

a) bilet normalny,

b) bilet ulgowy

2. Warunki nabycia biletu ulgowego określa Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, opublikowany na stronie www.tos.art.pl w zakładce Bilety.

Wydrukowany bilet wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.

3. W przypadku zakupu online biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formie pdf na adres mailowy kupującego.

4. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie.

5. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji przed wejściem na wydarzenie, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

6. W sprawie zakupu powyżej 10 szt. biletów jednorazowo, prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji: kasa@tos.art.pl.

 

§ 4

ZWROTY BILETÓW, REKLAMACJE

 

1. Bilet zakupiony online nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości zamiany biletu na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.

2. W przypadku odwołania wydarzenia TOS dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.

3. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 56 642 43 37 lub mailowo: kasa@tos.art.pl.

4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowo: k.olszewska@tos.art.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 5


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. TOS zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu, zmiany daty, miejsca, godziny,

zmiany w repertuarze (programu lub artystów) bez podania przyczyn.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

§ 6

OCHRONA DANYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz stosownymi aktami wykonawczymi, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@tos.art.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji biletów i związanego z tym kontaktu (art. 6 ust 1 lit. f RODO)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

4 a) Administrator udostępnia dane firmie obsługującej płatności PayPro S.A. o której mowa w § 2 pkt 3 regulaminu. PayPro S.A. jako odbiorca danych będzie je przetwarzać w celach związanych z realizacją świadczeń usług płatniczych, przy zapewnieniu przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu biletu przez Internet.