Solidarni z Ukrainą | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Solidarni z Ukrainą

HYMN UKRAINY

Tekst do Hymnu Ukrainy ułożył kijowski poeta i etnograf Pawło Czubynski. Wiersz Szcze ne wmerła Ukrajiny i sława, i wola bardzo szybko zyskał popularność, trafiając tym samym do wielu odbiorców. Muzykę do hymnu skomponował greckokatolicki ksiądz Mychajło Werbycki w 1864 roku. Utwór stał się hymnem Ukrainy w 1917 roku, gdy powstało państwo ukraińskie.  Zakazany została w okresie przynależności Ukrainy do Związku Radzieckiego. Status hymnu państwowego odzyskał w 1992 roku, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość. W oficjalnych wykonaniach śpiewa się jedynie pierwszą zwrotkę i dwukrotnie powtórzony refren. 

Nie umarła jeszcze Ukraina

Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność,
Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy, uśmiechnie się los.
Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu,
Zapanujemy i my bracia, w naszym kraju.

Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności,
Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego rodu.

Staniemy bracia do krwawego boju od Sanu do Donu,
Panować w domu ojców nie damy nikomu.
Czarne Morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje,
W naszej Ukrainie dola się odmieni.
Duszę, ciało...

Praca rąk i zapał szczery swoje dopowiedzą
I wolności pieśń huczna po kraju się rozleje,
Za Karpaty się odbije i po stepach zagrzmi,
Chwała Ukrainy stanie między narodami.

Duszę, ciało...


M. Skoryk - Melodia

Myrosław Skoryk to bodaj najpopularniejszy kompozytor i muzykolog ukraiński XX wieku. Zmarł też całkiem niedawno bo 1 czerwca 2020 roku. Odznaczony wieloma państwowymi laurami, przez kilka lat był dyrektorem artystycznym Opery Kijowskiej. Urodził się we Lwowie w czasie kiedy miasto to geograficznie należało do Polski. Wywieziony wraz z rodziną na Syberię w 1945 dorastał tam i przebywał aż do 1955 roku kiedy to ponownie wrócił do Lwowa. Przez wiele lat mieszkał i działał w Australii by pod koniec życia znów osiąść w ukochanej Ukrainie.
Melodia Mirosława Skoryka to krótki utwór, który jest motywem przewodnim dramatu wojennego Vysokyy pereval z 1982 roku. Utwór ten w ostatnim czasie stanowił tło do przerażającego filmu, który zaprezentował prezydent Zełenski podczas swojego przemówienia w kongresie amerykańskim. Zrzeszenie Filharmonii Polskich na początku marca wyszło z inicjatywą wykonania utworu oraz uwiecznienia go w postaci nagrania audiowizualnego. W ten muzyczny znak wsparcia i solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami zaangażowało się blisko 40 orkiestr w Polsce i na granicą.  


Текст до Гімну України написав київський поет і етнограф Павло Чубинський. Вірш: Ще не вмерла Україна,І слава, і воля! дуже швидко набув популярності, досягнувши багатьох читачів. Музику до гімну написав греко-католицький священик Михайло Вербицький у 1864 році. Пісня стала гімном України у 1917 році, коли була утворена Українська держава. Він був заборонений, коли Україна входила до складу Радянського Союзу. Статус державного гімну повернувся у 1992 році, коли Україна повернула незалежність. На офіційних виступах співається лише перший куплет і двічі повторюється приспів. 

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло...
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.

Душу, тіло...


Мирослав Скорик, мабуть, найпопулярніший український композитор і музикознавець ХХ століття. Він також помер зовсім нещодавно, 1 червня 2020 року. Відзначений багатьма державними нагородаит, кілька років був художнім керівником Київського оперного театру. Народився він у Львові в той час, коли місто географічно належало Польщі. У 1945 році вивезений з родиною до Сибіру, там він виріс і залишився до 1955 року, коли знову повернувся до Львова. Багато років жив і працював в Австралії, а наприкінці життя повернувся до коханої України. Мелодія Мирослава Скорика — це короткий твір, який є мотивом військової драми 1982 року «Високий перевал». Цей фрагмент нещодавно послужив музичним тлом жахливого фільму, який президент В. Зеленський представив під час свого виступу в американському конгресі. На початку березня Польська філармонія виступила з ініціативою виконати твір та увічнити його у формі аудіовізуального запису. До цього музичного знаку підтримки та солідарності з нашими східними сусідами залучено близько 40 оркестрів у Польщі та за кордоном.